Otvorena inovacija

Da bismo podstakli inovaciju ciljajući na bolesti u zemljama u razvoju - gde ne postoji isti potencijal za povraćaj uloženog kao u razvijenim zemljama - promenili smo način razmišljanja u vezi sa intelektualnom svojinom i načinom na koji radimo sa drugima.

Naša strategija otvorene inovacije je osmišljena da promoviše promene i van okvira GSK, razmenjujući stručno znanje, izvore intelektualne svojine i saznanja sa spoljnim istraživačima i stručnom javnosti. Iako je trenutni fokus na bolestima u zemljama u razvoju, počeli smo da koristimo model otvorene inovacije i za druge oblasti gde postoje medicinske potrebe i naučni izazovi uključujući infektivne i retke bolesti.

Otvorene laboratorija – Tres Cantos

Posvećeni smo istraživanju novih terapijskih opcija za bolesti koje pogađaju milione ljudi u zemljama u razvoju. Imamo nasleđe i stručnost u istraživanju i razvoju novih lekova i vakcina, i usmeravamo naše naučne resurse ka ovim važnim oblastima

Naš specijalizovani istraživački centar  u Tres Cantos, u Španiji, fokusiran je na globalne zdravstvene prioritete kao što su malarija i tuberkuloza. Blisko sarađujemo sa grupama kao što su “Medicines for Malaria Venture (MMV)” i globalna alijansa za razvoj lekova za lečenje tuberkuloze (TB Alliance).

Otvorena laboratorija u Tres Cantos

U 2010. godini, objavili smo nameru da otvorimo Tres Cantos centar da bismo omogućili GSK istraživačima da usko sarađuju sa naučnicima sa Univerziteta, neprofitabilnim organizacijama i ostalim naučnim ustanovama.

Istraživanja u oblasti malarije

U maju 2010. godine, ostvaren je prvi uspeh tako što je otvoren pristup našim sastojcima, sa publikacijom preko 13 500 uspešnih članaka u časopisu “Nature”u cilju stimulacije istraživanja lekova za malariju. Hemijska struktura i dodatne informacije o ovim sastojcima se sada čuvaju na vodećim naučnim internet stranicama:

Ovaj otvoreni pristup je omogućio da podelimo naše podatke iz oblasti malarije sa 14 istraživačkih institucija širom sveta, što je rezultiralo velikim brojem novih istraživačkih projekata. Preduslov za odobravanje pristupa podacima je da istraživači pristanu da objave svoje rezultate opštoj javnosti, čime se podstiče dalja zajednička istraživanja od strane naučne zajednice o ovoj bolesti.

Grupa Medicines for Malaria Ventures (MMV), koja delimično finansira naš skrining na malariju, takođe je bio instrument u koordinaciji ovakvog pristupa otvorenih podataka. MMV su napravili  tkz. “malarija box set " koji je sačinjen od sastojaka koje smo donirali mi i druge istraživačke grupe, uključujući St Jude Dečju istraživačku bolnicu i Novartis. Malarija box set je poslata ka više od 100 grupa širom sveta.

Nekoliko laboratorija je takođe uključeno u postojeći projekat za malariju – prvi takvog tipa- koristeći novu ideju nazvanu “otvorena knjiga nauke”. Ovo uključuje publikovanje istraživačkih beleški online, zajedno sa svim neobrađenim podacima i dodatnim dokumentima. Ovaj novi pristup je vođen od strane Todd laboratorije Univerziteta u Sidneju uz podršku  MMV i GSK Tres Cantos i ima cilj da ubrza proces saradnje. 

Istraživanja u oblasti tuberkuloze

U oktobru 2012. godine smo objavili da usvajamo isti otvoreni pristup za istraživanje tuberkuloze, publikovanjem oko 200 uspešnih članaka na tu temu. Na isti način na koji smo prethodno otvorili pristup podacima za malariju, ćemo podatke o TB učiniti dostupnim javnosti na internetu i tražićemo objavljivanje ovih informacija u naučnim časopisima. Nadamo se da će prikazivanje ovih podataka podstaći istraživanje na temu TB, što smatramo ključnim za ubrzavanje razvoja novih lekova za lečenje ove bolesti.

Tres Cantos Fondacija otvorene laboratorije

Da bismo podržali gostujuće nučnike i njihove istraživačke projekte, formirali smo neprofitnu grupu, Tres Cantos Fondaciju Otvorene Laboratorije, sa inicijalnim ulaganjem od 5 miliona funti koje smo duplirali u 2012. Godini, na ukupno 10 miliona funti.

Od kada je ‘Otvorena laboratorija’ formirana pre 2 godine, 21 naučnika iz svetski priznatih ustanova su došli da rade na 14 projekata otvorene laboratorije, i još 8 je odobreno. Jedan od završenih projekata je bio sproveden od strane iThemba, kompanije koju podržava vlada Južne Afrike, koja je radiala na identifikaciji potencijalnih novih jedinjenja protiv tuberkuloze (TB), posebno na kombinovanom leku, tuberkulozi koja je izrazito otporna na lekove i sa udruženom infekcijom HIV-AIDS. U toku su projekti u Tres Cantosu za TB, malariju, Chagasovu bolest, lajsmaniozu i bolest spavanja.

Vizija Otvorene laboratorije je da ima oko 10 projekata u Tres Cantosu u svakom momentu. Većina će biti finansirana od strane Tres Cantos Fondacije Otvorene laboratorije.

Otvaranjem centra za više saveznika, i nastavljanjem sa programom otvorene inovacije nastojimo da obezbedimo kritičnu masu znanja o zanemarenim bolestima.  Nadamo se da će ovo znanje dovesti do otkrivanja i razvijanja preko potrebnih novih lekova, stvaranjem vodeće svetske mašinerije u zajedičkom istraživanju.

Saznajte više o trenutnim projektima u Tres Cantos.

Stevenage naučni park

Lociran u sredini grupe akademskih centara ekscelelncije i drugih farmaceutskih kompanija, Stevenage Bioscience Catalyst kampus je glavni centar za biotehnološke kompanije u ranoj fazi razvoja. On obezbedjuje malim do srednje velikim biotehnološkim  i bionaučnim kompanijama, kao i kompanijama u razvoju pristup ekspetizi, mrežama i naučnim postrojenjima koja su tradicionalno pristupačna multinacionalnim farmaceutskim kompanijama. 

Glavni cilj  Stevenage Bioscience Catalyst je da krči put kulturi otvorenih inovacija u bionaučnom sektoru Velike Britanije ispred svetski poznatih biomedicinskih dostignuća i isporuči finalna rešenja u zdravstvu.

Naše angažovanje

Stevenage kampus je rezultat jednistvenog partnerstva između GSK i sledećih organizacija - Department of Business, Innovation & Skills, Wellcome Trust, East of England Development Agency i Technology Strategy Board. GSK obezbeđuje zemljište, postrojenja i investicije u vrednosti od približno 11 miliona funti da bi pomogao gradnju i pokretanje kampusa.

Kampus je otvoren 9. februara 2012. godine i ugostio svog prvog zakupca – Aptiv Solutions – istog dana.

Postrojenja i mogućnosti

Sa dugoročnim planovima za petostruko proširenje kampusa, Stevenage Bioscience Catalyst kampus nudi širok opseg opreme i komercijalnih mogućnosti za mala i srednja preduzeća koja bi bilo nemoguće da sami razviju.

Kao dodatak njegovim pozatim naučnim postrojenjima, Stevenage Bioscience Catalyst takođe nudi vredne mogućnosti za naučno i komercijalno povezivanje. Zakupci zadržavaju potpunu nezavisnost i slobodu da se povezuju sa bilo kojim komercijalnim partnerima.

Otvorena laboratorija za NCD u Africi

U Africi i širom zemalja u razvoju, nezarazne bolesti kao što su rak  i dijabetes predstavljaju sve veću pretnju. Aktuelne projekcije pokazuju da će se do 2020. godine upravo Afrika suočiti sa najvišom stopom smrtnosti od nezaraznih bolesti.

Za rešavanje ovog problema neophodno je inovativno rešenjue. Zbog toga naš dalji rad nadograđujemo na uspeh koji smo postigli kroz našu otvorenu laboratoriju u Tres Cantos, gde ćemo osnovati prvu otvorenu laboratoriju za istraživanje i razvoj posvećenu nezaraznim bolestima. Nadamo se da će nam naš dosadašnji partnerski pristup borbi protiv nezaraznih bolesti u zemljama u razvoju takođe pomoći da razumemo i borimo se protiv ovih bolesti u Africi. 

Ova nova otvorena laboratorija omogućiće da naučnici iz GSK Stevenage postrojenja za istraživanje i razvoj u Velikoj Britaniji sarađuju sa istraživačkim i naučnim centrina širom Afrike.

Oni će sprovoditi istraživanja da poboljšaju razumevanje nezaraznih bolesti u Africi, kako bi se unapredila strategija prevencije i terapije bolesti.

Cilj otvorene laboratorije je da poboljša razumevanje varijacija nezaraznih bolesti u afričkom okruženju, na primer – očiglednu veću rasprostranjenost hipertenzije rezistentne na terapiju i agresivnog raka dojke kod mlađih žena.

Otvorena laboratorija će direktno podržavati trening i edukaciju afričkih naučnih istraživača, koji će učestvovati u nizu projekata, izgradnji stručnosti na lokalnom nivou, stvaranju nove generacije stručnjaka u Africi u oblasti nezaraznih bolesti, istovremeno oblikujući GSK istraživanja u kontekstu zdravstvenih potreba u Africi.