Registrar kliničkih studija

hand clipboard trials

Posvećeni smo objavljivanju svih naših kliničkih ispitivanja, bez obzira na to da li imaju positivan ili negativan rezultat za naše lekove. Verujemo da je to osnova za unapređenje medicinske nauke. To je takođe najbolji način da se zdravstvenim radnicima i pacijentima predstave nova saznanja koja se odnose na naše lekove.

Internet stranica posvećena nešm Registru kliničkih studija predstavlja izvor za istraživače, zdravstvene radnike i javnost preko koga mogu da pristupe podacima kliničkih studija koje sponzoriše GSK.

 Registrar uključuje:

  • Sažetak protokola za aktuelne studije (kratak opis šta se ispituje i šta je cilj studije)
  • Rezultati završenih kliničkih studija o jedinjenjima koja su još uvek u fazi ispitivanja, kao i onih koja su već odobrena da se koriste kao lekovi
  • Rezultati opservacionih ispitivanja (vrsta studija koje se sprovode za GSK lekove) i “meta-analiza” (ovaj pristup „kombinuje“ rezultate dve ili više studija koje su ranije sprovedene)
  • Rezultati studija čije je sprovođenje prekinuto – na ovaj način se informiše naučna javnost o oblastima u kojima nije racionalno sprovoditi ispitivanja, što smanjuje izloženost dobrovoljaca takvim jedinjenjima
  • Imena glavnih istraživača koja učestvuju u našim kliničkim ispitivanjima