Naša posvećenost

U 2012. obavezali smo se na doprinos u četiri oblasti našeg odgovornog poslovanja.

Cilj je usmeravanje na nerešene globalne zdravstvene potrebe a u skladu sa našim strateškim prioritetima i vrednostima.Svake godine izveštavamo o napretku i dajemo kratak pregled za one doprinose koji se odnose na naše ponašanje:

Promovisanje vrednosti u oblasti prodaje i marketinga

U oblasti prodaje i marketinga negovati pristup zasnovan na vrednostima i interesima pacijenata.

Napredak:

Započeli smo izmene u našim globalnim praksama prodaje i marketinga da osiguramo da interes pacijenata uvek bude na prvom mestu i uspostavili smo novi sistem merenja učinka zaposlenih koji je fokusiran na GSK vrednosti.

Rigorozne mere sigurnosti za pacijenta i potrošača

Kao i do sada, osigurati da interes i bezbednost pacijenta bude od najveće važnosti u kreiranju i sprovođenju kliničkih ispitivanja, osiguravanju kvaliteta proizvoda i praćenju i izveštavanju o neželjenim događajima u toku upotrebe proizvoda.

Napredak:

Povećali smo resurse da unapredimo operativni model za farmakovigilancu, proširili timove zadužene isključivo za kvalitet proizvoda i održali smo stroge procedure o bezbednosti pacijenata.

Smanjenje testiranja na životinjama

Detaljno preispitati postojanje potrebe testiranja na životinjama i raditi na smanjenju uticaja na dobrobit životinja, ulaganjem u razvoj alternativnih studija i deljenjem podataka o životinjama.

Napredak:

Smanjen broj životinja koje se koriste u našim istraživanjima za 10 odsto u 2013. godini.

Promovisanje ljudskih prava

Primenjivati vodeće principe Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima i poslovanju u svim našim poslovnim aktivnostima i u odnosima sa našim dobavljačima.

Napredak:

Sproveli smo procenu uticaja na ljudska prava, odredili sedam prioritetnih blasti za dalju analizu i ažurirali našu Izjavu o ljudskim pravima u skladu sa rezultatima.

Transparentnost podataka o kliničkim ispitivanjima

Ostvariti najviši mogući stepen transparentnosti u vezi sa podacima o našim kliničkim istraživanjima, uključujući objavljivanje Izveštaja o kliničkim studijama (bez podataka o pacijentu) za sve ishode ispitivanja lekova koje je sproveo GSK i, u okviru odgovarajućeg procesa, obezbediti istraživačima pristup anonimnim podacima o pacijentu za dalje naučno ispitivanje.

Napredak:

Pokrenut onlajn sistem koji omogućava istraživačima da zatraže pristup anonimnim podacima o pacijentu iz naših kliničkih ispitivanja, čime smo postali prva farmaceutska kompanija koja objavljuje podatke o kliničkim studijama.

Obezbeđivanje etičke saradnje sa zainteresovanim stranama

Pokazati da se saradnja GSK sa udruženjima pacijenata i predstavnicima države odvija na odgovarajući način, etički i transparentno.

Napredak:

Postavili smo nove kriterijume kako bi osigurali da grupe koje se bave javnim zastupanjem deluju u skladu sa našim vrednostima i našim standardnim operativnim procedurama.