ViiV Healthcare

ViiV Healthcare je nezavisna kompanija specijalizovana za HIV, osnovana od strane kompanija GSK i Pfizer 2009. godine. Kompanija ima sveobuhvatan portfolio i lekove u razvoju za terapiju HIV/AIDS-a i prepoznatljiv operativni model koji joj omogućava da bude fleksibilna u odgovaranju na potrebe HIV zajednice.

Više informacija o ViiV Healthcare pronađite na internet stranici www.viivhealthcare.com.

ViiV Healthcare proizvodi dostupni u Srbiji i Crnoj Gori su:


Pharma lekovi ViiV Healthcare

Naziv leka Sastav
Celsentri maravirok
Combivir zidovudin, lamivudin
Epivir lamivudin
Kivexa lamivudin,abakavir
Telzir fosamprenavir
Ziagen abakavir
Tivicay dolutegravir