Saradnja sa zdravstvenim radnicima koji propisuju GSK proizvode

Promene u našoj politici saradnje sa zdravstvenim radnicima

"Deljenje najnovijih kliničkih podataka sa zdravstvenim radnicima ključno je za donošenje značajnih medicinskih inovacija za pacijente. Radićemo više na tome da pomognemo zdravstvenim radnicima da unaprede svoje znanje o mogućim koristima koje naši lekovi i vakcine donose pacijentima, ali takođe razumemo da ovo mora da se sprovede na jasan način i bez ikakve percepcije konflikta interesa. Zato idemo korak dalje u povećenju tranasparentnosti kada je u pitanju način na koji sarađujemo sa zdravstvenim radnicima.

Verujemo da su trasnsparentni naučni dijalog i angažovanje sa stručnjacima u interesu onih koji rade na razvoju novih lekova, sa ciljem da se unapredi klinička praksa i briga prema pacijenatima. Ovo su principi koji podupiru našu politiku interakcije sa zdravstvenim radnicima i ostaćemo joj u potpunosti posvećeni.“

Kate Knobil, Chief Medical Officer, GSK

GSK objavljuje niz promena u našoj politici o načinu rada sa zdravstvenim radnicima. Svrha ovih promena je da se unapredi razumevanje novih podataka i kliničkog iskustva sa našim proizvodima, kao i transparentnost plaćanja zdravstvenim radnicima. Ove promene će se primenjivati na inovativne proizvode ograničeno vreme sa ciljem da se zdravstveni radnici podrže u postizanju što boljeg zdravstvenog ishoda u lečenju pacijenata.

Pogledajte naš Kodeks o angažovanju zdravstvenih radnika ili direktno posetite ažurirane odeljke:

  • Odeljak 1.4.4 Eksterni predavači
  • Odeljak 4.5.4 Finansiranje učešća na virtuelnim kongresima za zdravstvene radnike 
  • Odeljak 4.6 Finansiranje ušešća na standalone promotivnim sastancima za zdravstvene radnike

Zašto uvodimo ove promene

U poslednjih 10 godina videli smo značajne inovacije u industriji u različitim terapijskim oblastima sa sve većim brojem objava kliničkih podataka. Ovo je posebno karakteristično za sekundarnu zdravstvenu zaštitu i stoga posebno relevantno za GSK, budući da mi imamo sve veći broj podataka upravo u oblasti sekundarne zdravstvene zaštite.

Kako bi pacijenti mogli da imaju korist od medicinskih inovacija, zdravstveni radnici moraju da imaju pristup najnovijim dostupnim podacima i da razumeju kliničku upotrebu proizvoda. Naša sposobnost da obezbedimo i pojasnimo nove podatke ključni je deo uvođenja novih ideja koje imaju potencijal da unaprede zdravlje pacijenata.

Povratne informacije koje dobijamo od zdravstvenih radnika jasno nam govore da o novim podacima i kliničkom iskustvu oni žele da saznaju kroz parnjačke programe sa globalnim stručnjacima  koji u praksi imaju direktno iskustvo sa našim lekovima.

2013. godine objavili smo da ukidamo plaćanja zdravstvenim radnicima da u naše ime govore o GSK proizvodima ili terapijskim oblastima u kojima smo prisutni, kao i to da ćemo se više oslanjati na naše interne kliničke stručnjake. Nakon pet godina, GSK je i dalje jedina kompanija koja je uspostavila ovakav pristup. Druge kompanije nastavljaju sa plaćanjima zdravstvenim radnicima kada dele podatke ili govore o kliničkom iskustvu. Efekat našeg pristupa doprineo je tome da naši edukativni programi nisu tako široko dostupni među zdravstvenim radnicima, niti viđeni s njihove strane kao dovoljno relevantni, u odnosu na programe drugih kompanija. Verujemo da je sve to dovelo do nedovoljnog razumevanja naših proizvoda i, kao posledica toga, do ograničene dostupnosti istinski inovativnih lekova i vakcina za pacijente.

Promene koje uvodimo

Na osnovu svega pomenutog, uvodimo promene u našoj politici kako bismo pomogli da se unapredi deljenje novih podataka o našim proizvodima među zdravstvenim radnicima. U narednom periodu, GSK će moći:

  • da plaća honorare, u skladu sa fer tržišnom vrednošću,  globalnim stručnjacima koji rade u praksi, da govore o naučnim novinama u vezi sa izabranim GSK proizvodima, terapijskom oblasti i kliničkom praksom, u promotivnom  kontekstu, uključujući nacionalne sastanke, treninge, GSK standalone sastanke, satelitske simpozijume i vebinare.
  • da plati razumne troškove putovanja (osim u SAD) za zdravstvenog radnika da prisustvuje standalone sastanku koji organizuje GSK, kako bi stekao znanje o podacima i kliničkoj praksi.
  • da direktno plaća kotizaciju za registrovanje zdravstvenih radnika za onlajn učešće na kongresnim vebinarima/vebkastima. GSK će nastvaviti sa praksom da NE sponzoriše zdravstvene radnike da učestvuju na lokalnim i međunarodnim konferencijama.

Ove promene će se primenjivati u periodu od 24 meseca od trenutka dobijanja dozvole za promet leka ili vakcine, kao i u periodu od 12 meseci nakon objave značajnih novih podataka, budući da je to period u kome zdravstveni radnici imaju najveću potrebu da se upoznaju sa podacima o novim proizvodima.

Promene politike primenjivaće se na izabrane proizvode u SAD i Japanu od oktobra 2018. godine, a u zavisnosti od efikasnosti primene i procene rizika, počeće primena i na drugim velikim tržištima u Evropi, Severnoj Americi i Aziji od 2019. godine nadalje.

Promene u vezi sa plaćanjem honorara za predavanja odnosi se na globalne stručnjake koji rade u praksi. Ukupna plaćanja ovoj izabranoj grupi biće značajno niža od iznosa pre 2013. godine kada smo uveli novi sistem za plaćanja zdravstvenim radnicima.

Ove promene naše politke u saradnji sa zdravstvenim radnicima odnose se na GSK Pharmaceuticals, vakcine i ViiV Healthcare i u potpunosti su u skladu sa odgovarajućom regulatornim i zakonskim okvirom.

Podrška za sprovođenje promena

Kako bi se podržalo sprovođenje promena, biće sprovedene nove kontrole i treninzi, uključujući mere za praćenje odgovarajućih plaćanja i angažovanje eksternih predavača. Takođe ćemo nastaviti da proširujemo korišćenje digitalnih kanala u interakciji sa zdravstvenim radnicima, kao i da dalje ulažemo u digitalne platforme i kanale sa ciljem da pružimo personalizovanu podršku, bolje iskustvo korisnika i efikasnije spuštanje informacija ka zdravstvenim radnicima.

Izveštavanje o plaćanjima zdravstvenim radnicima

Ostajemo posvećeni objavljivanju podataka o plaćanjima zdravstvenim radnicima po pojedinačnom imenu.

Mi već objavljujemo plaćanja zdravstvenim radnicima na 32 tržišta širom Evrope (uključujući Rusiju i Ukrajinu), kao i u Australiji, Japanu i SAD, za aktivnosti kao što su savetodavni odbori, naučni simpozijumi i istraživanje tržišta.

Počev od 2019. godine, u zemljama gde je to pravno dozvoljeno, objavljivaćemo na godišnjem nivou individualna plaćanja zdravstvenim radnicima za učestvovanje na edukativnim sastancima i za stručne usluge kao što je držanje predavanja ili učestvovanje u savetodavnim odborima. U zemljama gde objavljivanje na nivou pojedinačnog zdravstvenog radnika nije pravno dozvoljeno, nastavićemo da podatke objavljujemo u formi ukupnog iznosa.

Naša posvećenost

Tokom mnogo godina, težili smo da pokažemo da je interes pacijenta na prvom mestu, bilo da razgovaramo sa doktorom, medicinskom sestrom ili bilo kojim drugim zdravstvenim radnikom koji propisuje naše proizvode. Razumemo da naša uloga u obezbeđivanju novih podataka i informacija o našim lekovima mora da bude jasna zdravstvenim radnicima, bez ikakve percepcije o sukobu interesa. Verujemo da je naučni dijalog i angažovanje sa strukom u interesu svih koji rade na razvoju novih lekova, unapređenju kliničke prakse i zaštite pacijenata. To su principi koji podržavaju našu politiku angažovanja sa zdravstvenim radnicima i ostajemo im u potpunosti posvećeni.